Netventic Technologies Slovakia s.r.o. realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

Noví zamestnanci pre rozvoj služieb NTS

Kód ITMS: NFP312030U902

trvanie projektu: november 2019 – september 2021

Poskytovateľom/sprostredkovateľským orgánom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.esf.gov.sk; www.ia.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Stručný popis projektu:

Žiadateľ, spoločnosť Netventic Technologies Slovakia s.r.o., zamestnaním UoZ a ZUoZ v menej rozvinutom regióne, v Trnavskom kraji, v meste Piešťany, prostredníctvom projektu a ich mentoringom zvýši počet vlastných zamestnancov. Počas realizácie projektu budú zamestnanci žiadateľa z cieľovej skupiny UoZ a ZUoZ odborne vedení na svojich pracovných pozíciách, bude im poskytnuté odborné vzdelávanie. Žiadateľ chce realizáciou projektu stabilizovať a socializovať novoprijatých zamestnancov, rozvíjať ich kariérny a odborný rozvoj. Cieľom projektu je aj naplnenie špecifického cieľa OP ĽZ 3.1.1. Zvýšiť zamestnanosť, zamestnanteľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby a to zamestnaním UoZ a ZUoZ v okrese Piešťany čím sa zvýši zamestnanosť v okrese. Realizáciou projektu bude cieľovej skupine prostredníctvom zamestnania poskytnutý rozvoj pracovných návykov, zlepšenie kvality života vzhľadom na zabezpečenie pravidelného príjmu formou mzdy a v neposlednom rade sa projektom bude rozvíjať podnikanie a konkurencieschopnosť. Žiadateľ naplnením cieľa projektu zvýši počet zamestnancov spoločnosti a tým bude môcť dlhodobo rozširovať poskytované služby klientom. Projektom sa naplní merateľný ukazovateľ P0097 – Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných, ktorého hodnota je 9.

Projektom vytvorí žiadateľ 9 nových pracovných miest.

Zaujali sme Vás?

Radi zodpovieme Vaše otázky.

Telefon: +421 221 201 102